Hebrew University


מענקים לסטודנטים לתארים מתקדמים: מלגות חלקיות ניתנות לסטודנטים מצטיינים לתואר שני ושלישי הלומדים בחוג לתולדות האמנות באוניברסיטה העברית. במקרים חריגים ניתנות מלגות מלאות.

Café Lisbon
קלריס סמית, קפה ליסבון,1999, שמן על בד,
76.2X101.6ס"מ


תנאי קבלה: הקריטריונים לקבלת מלגות נקבעים על ידי הפקולטה למדעי הרוח. יכולים להגיש מועמדותם סטודנטים המתחילים לימודיהם לתואר מוסמך ודוקטוראט שקבלו ממוצע של לפחות 90 בלימודי התואר הראשון או השני הקודמים. על הדוקטורנטים לקבל אישור על נושא הדוקטורט לפני שהם מתחילים לקבל את המלגה לסטודנטים מתקדמים לתואר מוסמך ודוקטוראט.

להגיש מועמדות למלגה לתלמידי תואר שני ושלישי: על המועמדים להיות רשומים כסטודנטים מן המניין בחוג לתולדות האמנות. סטודנטים הרשומים בתכנית אישית או מיוחדת שהמנחה שלהם הוא ממורי החוג לתולדות האמנות גם כן זכאים להגיש מועמדותם. על המועמדים למלא טופס מיוחד שניתן לקבלו משלהי שנה"ל הקודמת לשנת המלגה אצל המזכירה, גב' אסתר אלג'ם (רוח, חדר 4608). את הטפסים שמולאו יש להגיש במזכירות הנ"ל מיד עם תחילת שנת הלימודים בה רוצה התלמיד לזכות במלגה.

Last Updated: March 17, 2011
*
for comments:To site master