Hebrew University


סטודנטים מתקדמים לתואר מוסמך שממוצע ציוניהם בשנת הלימודים האחרונה היא לפחות 90. הממוצע צריך להתבסס על ציונים של לפחות 3 קורסים, שכללו הגשת רפרט ועבודה סמינריונית, או על 4 ציונים שנקבעו על ידי בחינות. תישקל אפשרות להתחשב בציונים שינתנו עד לתחילת הסמסטר השני של שנת המלגה

תלמידי מוסמך יוכלו לקבל לא יותר משתי מלגות במהלך לימודיהם לתואר

דוקטורנטים מתקדמים שממוצע הציונים שלהם בלימודיהם לתואר מעל 90. על מנחה הדוקטורט למלא טופס מיוחד שיימסר יחד עם הבקשה למלגה

דוקטורנטים יוכלו לקבל לא יותר משלוש מלגות במהלך לימודיהם לתואר

למידע נוסף ניתן לפנות למזכירות או ליו"ר

Last Updated: March 17, 2011
*
for comments:To site master