Hebrew University


מענקי נסיעה לסטודנטים לתארים מתקדמים ולפוסט-דוקטורנטים: מרבית מענקי הנסיעה מיועדים לדוקטורנטים בשלב ב' של לימודיהם לתואר (דהיינו סטודנטים שנושא התיזה שלהם אושר על ידי הועדה המלווה). אולם, מספר מוגבל של מענקים יינתן לסטודנטים לתואר מוסמך, שנושא מחקרם הוגדר בבהירות ומחייב נסיעה ולחוקרים בשלב הפוסט-דוקטורט. מענקים אלה נועדו לממן רק חלק מהוצאות הנסיעה והמחקר.

Côte d'Azur,Pines
קלריס סמית, אורנים, דרום צרפת, 1999, שמן על בד, 66X61 ס"מ
 

תנאי קבלה: על המועמדים למענק הנסיעות להיות סטודנטים מן המניין באוניברסיטה העברית, שנושא מחקרם הוא בתחום תולדות האמנות. סטודנטים מכל החוגים (לא רק מהחוג לתולדות האמנות) רשאים להגיש מועמדותם. מועמדים בשלב פוסט-דוקטורט חייבים ללמד בחוג לתולדות האמנות.

הגשת מועמדות למענק נסיעה: מועמדים למענק נסיעה יכתבו מכתב מפורט למרכז, המציג את נושא מחקרם, משך הנסיעה, מטרתה וחיוניותה למחקרם. מועמדים שאינם תלמידי החוג לתולדות האמנות יסבירו כיצד עבודתם קשורה לתחום האמנות. על המועמדים להציג תקציב שיפרט את הוצאות הטיסה, עלות הנסיעות באוטובוסים או ברכבות, הוצאות השהייה והמחקר (למשל, צילום). יש לכלול פרופורמה המציינת את עלות כרטיסי הטיסה. כמו כן, יש לצרף לבקשה מכתב מהמנחה של הסטודנט שיסביר מדוע הנסיעה חיונית לצרכי המחקר הנדון. את הבקשות יש לשלוח למנהלת מרכז רוברט ה. וקלריס סמית לתולדות האמנות.


תאריכי הגשת הבקשות: לנסיעות בקיץ או בסמסטר ראשון – 15 ביוני. לנסיעות בחופשת סמסטר או בסמסטר ב' – 1 בנובמבר.
Last Updated: March 17, 2011
*
for comments:To site master