Hebrew University


FaÇade-Bruges Window

הגשת מועמדות לסיוע במימון סיורים לימודיים בחו"ל:

על המרצים המעוניינים ליזום סיור לימודי בחו"ל לפנות בכתב למנהלת המרכז. עליהם לפרט את מטרות הסיור, ההוצאות הכרוכות בו, מספר הסטודנטים בקורס, ומשך השהייה בחו"ל. לא יינתן סיוע כספי אם האוניברסיטה או מקורות אחרים מממנים את הנסיעה.

קלריס סמית, חזית (חלונות בברוג'), 1999, שמן על בד, 90.2X64.8 ס"מ
 
Last Updated: March 17, 2011
*
for comments:To site master